Grupy
Grupa 2 – Smerfy
Nauczyciele:

 

Anna Berecka

Katarzyna Goławska

Pracownicy samorządowi:

 

Ewelina Jasieńczak

Grażyna Michalska

 

 

Ramowy rozkład dnia

Grupa II:

06.00 – 08.00 – schodzenie się dzieci do przedszkola – zabawy służące realizacji pomysłów dzieci, ich zainteresowań. Gry i zabawy tematyczne, badawcze, służące realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, ruchowe itp.;

08.00 – 08.30 – ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe lub zestawy ćwiczeń porannych. Praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi. Prace porządkowe i gospodarcze. Zabiegi higieniczne przygotowujące do śniadania;

08.30 – 09.00 – śniadanie – wdrażanie i doskonalenie umiejętności estetycznego spożywania posiłków, kulturalnego zachowania się przy stole;

09.00 – 11.30 – zajęcia edukacyjne w sali i na powietrzu, kierowane i niekierowane, prowadzone wg miesięcznych planów pracy dydaktyczno- wychowawczej oraz programu nauczania. Zabawy dowolne przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, rytmika, spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe;

11.30 – 12.00 – utrwalenie nawyku prawidłowego korzystania z urządzeń sanitarnych, przygotowanie do obiadu, obiad;

12.00 – 12.30 – relaksacja, odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych, praca korekcyjno – kompensacyjna;

12.30 – 14.00 – tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne, zabawy w języku obcym nowożytnym przygotowujące dzieci do posługiwania się tym językiem, zabawy w ogrodzie przedszkolnym i kącikach zainteresowań. Praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym;

14.00 – 14.15 – czynności samoobsługowe i higieniczne,  przygotowanie do podwieczorku, podwieczorek;

14.15 – 17.00 – zabawy organizowane i z inicjatywy dzieci, zabawy i gry edukacyjne oraz planszowe przy stolikach, w małych zespołach. Prace porządkowe w sali, rozchodzenie się dzieci.